Σ.Α.Ε.Κ.

Σύμφωνα με το Νόμο 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τΑ/21-12-2020) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθησης σκοπός των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι:
α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δλδ των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και
β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι δωρεάν, ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατά ελάχιστο τέσσερα (4) και δε δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) με την οποία μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Επίπεδο 5).